สิ่งที่น่าสนใจ

Expression #1 of ORDER BY clause is not in SELECT list, references column 'ihg_phuketpatong.media_items.publish_date' which is not in SELECT list; this is incompatible with DISTINCT